• Back
  Forward
  Pause
  Caption
  10 FADE
 • Thời Biểu Phụng Vụ
   Chúa Nhật:   6:30AM   VN/ Nhà Thờ
     Sunday:       8:00AM   VN/ Nhà Thờ
                         9:30AM   VN/ Nhà Thờ
                       11:00AM   English/ Church
                         4:00PM   Spanish/ Chapel
  Trong Tun: 6:30AM   VN/ Nhà Nguyện
     Mon-Fri.:     6:00PM    VN/ Nhà Thờ
   Saturday:     5:30PM   VN/ Nhà Thờ


   
 • Chầu Thánh Thể
      
  Eucharistic Adoration
  Thursday:  3:00PM to 6:00PM

  Bí Tích Hòa Giải / Confessions
  Mon - Fri:  Giải tội trước và sau
                    Thánh Lễ 6:00PM trong tuần
  Saturday:  Giải tội trước Thánh Lễ
 • Liên Lạc / Contact:
  Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam
  5069 Willowbrook Dr.
  New Orleans, LA 70129
  Điện Thoại: 504-254-5660
  Fax: 504-254-9250
  Website: www.maryqueenvn.org
  Email: [email protected]